آیین نامه انضباطی  

شرح

تخلفات انضباطی

مورد انضباطی در کلاس

- اخراج از کلاس به دلیل بی انضباطی در حضور دبیر

- بی انضباطی در حضور دبیر

- همراه نداشتن کتاب یا تکلیف

- انجام ندادن تکلیف

مورد انضباطی در خارج از کلاس

- رفت و آمد

- غیبت با اطلاع و بدون اطلاع

- تجمع در جلوی درب مدرسه

- عدم ترک کلاس ها پس از زنگ

- حضور در راهروها

- مراجعه به کلاس بعد از دبیر

- بی نظمی در سرویس

مورد انضباطی در صبحگاه

- تأخیر

-  صحبت کردن هنگام مراسم

- بی نظمی در صف

مورد انضباطی از نظر بهداشت و پوشش

- پوشش نامناسب

-  آرایش ( مو و ناخن بلند )

- خوردن و آشامیدن در راهرو

- ریختن زباله

- استفاده از گل سر و کلیپس های بزرگ

مورد انضباطی از نظر اخلاقی

- تمسخر دیگران و شوخی بی مورد.

- جا گذاشتن وسایل

- دشنام و بی احترامی

- درگیری با دیگران

- به همراه آوردن وسایل غیر دانش آموزی

- آسیب رساندن به وسایل مدرسه.

- عدم خروج به موقع در زنگ های تفریح

- دیر وارد شدن به کلاس بعد از زنگ تفریح