انجمن اوليا و مربيان - اصرار خانواده براي نمره  

انجمن اوليا و مربيان - اصرار خانواده براي نمره

اضطراب دانش آموزان در روزهاي امتحان

اصرار خانواده براي كسب نمره بيشتر تعادل ذهني دانش آموز را به هم مي‌زند

پافشاري خانواده ها براي كسب نمره اي بيش ازتوان دانش آموزان تعادل ذهني آنان را به هم مي ريزد .

استرس افراد معمولا داراي منشاءمشخصي است اما اضطراب منبع مشخصي ندارد و در شرايط امتحاني، دانش آموزان عباراتي مانند "نميدانم چرا دلم آشوب است " و ...را بر زبان مي آورند .

وي  شيوه آزمون گرفتن را درمدارس ايراني نسبت به مدارس ساير نقاط دنيا نادرست عنوان كرد و افزود : اگر مشاهدات معلمان ازعملكرد دانش آموزان در طول سال تحصيلي پررنگ ترشود دغدغه هاي شب امتحان بسيار كم رنگ تر خواهد شد

خانواده ها و رفتار آنان عامل مهم اضطراب آفرين دانش آموزان مي باشد.

والدين بايد از فرزندان خود انتظارات منطقي داشته باشند و براي شناخت توانايي آنان زمان سپري كنند چون در غير اين صورت با فرزند خود دچار چالش خواهند شد .

بسياري از دانش آموزان منطق درست درس خواندن را نمي دانند وهمين موضوع بر يادگيري و تسلط نداشتن آنان دامن مي زند بنابراين معلمان و والدين بايد در رفع عوامل استرس زاي ذكر شده تلاش كنند .


   
  آيات قرآن در ارتباط با احترام به والدين  

قرآن در آيات مختلف انسان را به مهرباني با پدر و مادر سفارش كرده است. آياتي كه چگونگي رفتار با پدر و مادر در آنها توضيح داده شده, اينجا آورده شده اند.

۱- سوره: ۴۶ , آيه: ۱۵

و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد و باربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد مى‏گويد پروردگارا بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته‏اى سپاس گويم و كار شايسته‏اى انجام دهم كه آن را خوش دارى و فرزندانم را برايم شايسته گردان در حقيقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان‏پذيرانم

۲- سوره: ۳۱ , آيه: ۱۴

و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى و از شير باز گرفتنش در دو سال است [آرى به او سفارش كرديم] كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه] به سوى من است

۳- سوره: ۲۹ , آيه: ۸

و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند و[لى] اگر آنها با تو دركوشند تا چيزى را كه بدان علم ندارى با من شريك گردانى از ايشان اطاعت مكن سرانجامتان به سوى من است و شما را از [حقيقت] آنچه انجام مى‏داديد باخبر خواهم كرد

۴- سوره: ۴ , آيه: ۳۶

و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه‏مانده و بردگان خود [نيكى كنيد] كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد

۵- سوره: ۱۷ , آيه: ۲۳

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى

۶- سوره: ۲ , آيه: ۸۳

و چون از فرزندان اسرائيل پيمان محكم گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد و با مردم [به زبان] خوش سخن بگوييد و نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد آنگاه جز اندكى از شما [همگى] به حالت اعراض روى برتافتيد

۷- سوره: ۶ , آيه: ۱۵۱

بگو بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براى شما بخوانم چيزى را با او شريك قرار مدهيد و به پدر و مادر احسان كنيد و فرزندان خود را از بيم تنگدستى مكشيد ما شما و آنان را روزى مى‏رسانيم و به كارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشيده[اش] نزديك مشويد و ن فسى را كه خدا حرام گردانيده جز بحق مكشيد اينهاست كه [خدا] شما را به [انجام دادن] آن سفارش كرده است باشد كه بينديشد


   
  انجمن اوليا و مربيان (خانواده و قرآن )  

تمسك به قرآن و آشنايي با مشكلات قرن حاضر براي خانواده‌ها، نياز همه همه جانبه است.

پرداختن به موضوع خانواده در قرآن و سيره معصومين(ع) بعنوان سرفصل آموزش مي باشد،اگر به محوريت قرآن و عترت در زندگي معتقد هستيم بايد موضوع خانواده در قرآن را تفهيم و تبيين كنيم.

در قرآن ‪ ۴۰۰آيه پيرامون مسايل خانواده آمده است كه متاسفانه خانواده‌ها از اين آيات و موقعيت خود در قرآن مجيد اطلاعات كمي دارند.