قيام خونين پانزده خرداد  

قيام خونين پانزده خرداد

دستگيري امام خميني (ره)
در سحرگاه پانزدهم خرداد سال 1342، دژخيمان رژيم ستم شاهي به خانه امام خميني رحمة الله يورش بردند. آنها امام را كه سه روز پيش از آن، به مناسبت عاشوراي حسيني در مدرسه فيضيه، در سخنان كوبنده اي، از جنايات شاه و اربابان آمريكايي و اسرائيلي او پرده برداشته بود، دستگير و دور از چشم مردم، به زنداني در تهران منتقل كردند. هنوز چند ساعتي از اين حادثه نگذشته بود كه خيابان هاي شهر قم، زيرپاي مردان و زنان انقلابي – كه در اعتراض به رژيم شاه و حمايت از رهبرشان فرياد برآورده بودند – به لرزه درآمد. اين صحنه، درآن روز در تهران و چند شهر ديگر نيز به وجود آمد و بدين ترتيب، مردم ايران با اين قيام گسترده، نشان دادند كه خواستار برقراري حكومت اسلامي و پايان دادن به رژيم ستمشاهي هستند.

قيام پانزدهم خرداد قم
پس از انتشار خبر دستگيري امام (ره) در پانزدهم خرداد 1342، بسياري از مردم قم، به منزل ايشان رفتند و به اتفاق فرزندشان، حاج آقا مصطفي، در حدود ساعت شش بامداد، به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) حركت كردند. پس از مدتي، صحن مطهر و خيابان هاي اطراف، لبريز از جمعيتي شد كه شعار " يا مرگ يا خميني" را با هيجان شديدي تكرار مي كردند. در همان زمان، علما و مراجع وقت هم با صدور بيانيه هايي، خواستار آزادي فوري حضرت امام (ره) شدند. در حدود ساعت ده صبح، با ورود نيروهاي مسلّح براي تقويت نيروهاي شهرباني قم، تيراندازي و رگبار مسلسل ها شروع شد و تعداد زيادي از مردم زخمي شده يا به شهادت رسيدند. شدّت تيراندازي به حدّي بود كه امكان انتقال زخمي ها و اجساد شهيدان نبود و اين كشتار، تا ساعت پنج عصر ادامه يافت.

حمام خون در تهران
در پانزدهم خرداد 1342، مردم تهران هم چون ساير شهرها، در اعتراض به دستگيري امام خميني (ره) به خيابان ها ريختند و قيام خونين خويش را آغاز كردند. سيل خروشان كشاورزان غيور و كفن پوش ورامين، دهقانان كن و نيز مردم جماران به سوي تهران سرازير شد. انبوه جمعيت بازاري، بار فروش، دانشگاهي و اقشار مختلف مردم، با فريادهاي رعد آساي "يا مرگ يا خميني" و "مرگ بر شاه" تهران را به لرزه درآورد. شاه كه در برابر قيام قهر آلود ملٌت، تاج و تخت خود را درحال زوال مي ديد، با رگبار مسلسل به جنگ ملٌت مظلوم رفت و تهران را در پانزدهم خرداد 1342، به كشتارگاه مخوف و حمام خون تبديل ساخت.

پانزدهم خرداد در مطبوعات جهان
پس از قيام پانزدهم خرداد 1342، مطبوعات خارجي به صورت هاي مختلف و با تيترهايي درشت، از اين روز نام بردند. براي مثال روزنامه "دي ولت" در شماره 129 خود نوشت: "در تهران، صدها نفر كشته شده اند. دولت عَلَم، حكومت نظامي اعلام كرد. ارتش با تانك و مسلسل، بر ضد طرفداران رهبر مسلمانان، [امام] خميني كه عليه اصلاحات شاه دست به اعتراض زده اند، وارد عمل شد". يا روزنامه "الاهرام" در 16 خرداد نوشت: "ديروز تهران در آتش خشم شعله ور شد... اين، شديدترين تظاهرات ضد شاه بود وهنگامي آغاز شد كه رهبر ديني، روح الله خميني و ياوران او دستگير گرديدند".

آزادي امام امٌت
جنبش پانزده خرداد، اگرچه واكنش طبيعي مردم مسلمان در برابر مصوٌبات خلاف اسلام رژيم و بازداشت امام خميني(ره) بود، آزادي فوري ايشان را در برنداشت. از اين رو، اعتراض ها از همه نقاط ادامه داشت و سرانجام علماي طراز اوٌل كشور،براي چاره جويي، در تهران اجتماع كردند. رژيم حاكم كه از يك پانزده خرداد ديگر بيمناك بود، كوشيد آنها را پراكنده سازد و قدمي در راه خواست آنها برندارد. از طرفي مراجع تقليد، اعلاميه اي صادر كردند مبني بر اين كه امام خميني (ره) مجتهد جامع الشرايط و مرجع تقليد است و براساس قانون، از محاكمه و تعرٌض مصون است. سپس با انتشار اين مطلب، رژيم خود به خود مجبور شد براي فرو نشاندن نارضايتي هاي عمومي، امام خميني را در هجدهم فروردين 1343 آزاد كند.

 

پانزده خرداد در كلام امام خميني (ره)
امام خميني (ره) آن پير فرزانه انقلاب، درباره روز پانزده خرداد 1342 چنين فرمودند: "روز پانزده خرداد، در عين حال كه چون عاشورا، روز عزاي عمومي ملٌت مظلوم است، روز حماسه آفرين 15 خرداد، بزرگداشت ارزش هاي انساني در طول تاريخ است." ايشان در سخناني ديگر فرمودند: "قيام پانزده خرداد، اسطوره قدرت ستم شاهي را در هم شكست و افسون ها را باطل كرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز، سدٌ عظيم قدرت شيطاني را از بنيان سست كرد. خون سلحشوران كاخ نشين، كاخ هاي ستم را درهم كوبيد. ملٌت عظيم الشأن با قيام و نثار خون فرزندان عزيز راه قيام را براي نسل هاي آينده گشود و ناشدني ها را شدني كرد".
 

 

رحلت امام خميني (ره)، وصال يار، فراق ياران
سالها مى گذرد حادثه ها مى آيد انتظار فرج از نيمه خرداد كشم

ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال بـود. قــلبـى از كار ايستـاد كه ميليـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـيا كرده بـود. بــه وسيله دوربين مخفـى اى كه تـوسط دوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى و جريان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى كه گوشه هايـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از تلويزيون پخـش شـد غوغايى در دلها بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نيست. لبها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.
در آخرين شب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى سخت و طولانى درسن 87 سالگى تحمل كرده بود و در حاليكه چنديـن سرم به دستهاى مباركـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاوت مـى كرد. در ساعات آخر ، طمانينه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد و بـا چنيـن حــالتى بـود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد. وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـويـى زلزله اى عظيـم رخ داده است ، بغضها تـركيـد و سرتاسر ايران و همـه كانـونهايـى كـه در جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد. هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصيف كند.
شايـد كسانـى كه قـادر به درك و هضـم ايـن مفاهيـم نيستنـد ، اگـر حالات مردم را در فيـلمهاى مـراسـم توديع و تشييع و خاكسپارى پيكر مطهر امام خمينـى مشاهده كنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن كه در مقابل سنگينـى ايـن حادثه تاب تحمـل نيـاورده و قـلبـشان از كار ايستـاده بـود را بشنـوند و پيكرهايى كه يكـى پـس از ديـگرى از شـدت تـاثـر بيهوش شـده ، بر روى دسـتها در امـواج جمعـيت به سـوى درمانگاهها روانه مى شـدند را در فيلمها و عكسها ببيننـد، در تفسير ايـن واقعيتها درمانده شوند.
امـا آنـانكه عشـق را مـى شنـاسنـد و تجـربـه كـرده انـد، مشكلـى نـخواهند داشت. حقيقـتا مردم ايران عاشق امام خمينى بـودند و چـه شعار زيبا و گـويايى در سالگرد رحلتـش انتخاب كرده بـودند كه: عشق به خمينـى عشق به همه خوبيهاست.
روز چهاردهم خرداد 1368 ، مجلس خبرگان رهبري تشكيل گرديـد و پـس از قرائت وصيتنامه امـام خمينى تـوسـط حضرت آيـه الله خامنه اى كه دو ساعت و نيـم طـول كشيد ، بحث و تبـادل نظر براى تعييـن جانشينـى امام خمينـى و رهبر انقلاب اسلامـى آغاز شد و پـس از چنديـن ساعت سـرانجام حضرت آيـه الله خامنه اى ( رئيـس جمهور وقت ) كه خود از شـاگـردان امـام خمينـى ـ سلام الله عليه ـ و از چهره هاى درخشـان انقلاب اسلامـى و از يـاوران قيـام 15 خـرداد بـود و در تـمـام دوران نهضت امـام درهمـه فـراز و نشيبها در جـمع ديگـر يــاوران انـقلاب جـانبـازى كرده بود ، به اتفاق آرا براى ايـن رسالـت خطير بـرگـزيده شد. سالها بـود كه غـربيـها و عوامل تحت حمايتشان در داخل كشـور كه از شكست دادن امـام مايـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را مى دادند.
اما هـوشمندى ملت ايران و انتخاب سريع و شايسته خـبرگان و حمايـت فـرزنـدان و پيـروان امـام همه اميدهاى ضـد انقلاب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پايان راه او نبـود بلكه در واقع عصر امام خمينـى در پهـنه اى وسيعـتر از گـذشـته آغاز شده بـود. مگر انديشه و خـوبى و معنويت و حقيقت مى ميرد ؟ روز و شـب پانزدهـم خرداد 68 ميلونها نفر از مردم تهران و سـوگوارانى كه از شهرها و روستاها آمـده بـودند ، در محل مصلاى بـزرگ تهـران اجتماع كردنـد تـا بـراى آخـريـن بـار با پيكر مطهر مـردى كه بـا قيـامش قـامت خميـده ارزشها و كرامتها را در عصر سياه ستـم استـوار كرده و در دنـيا نهـضتـى از خـدا خواهى و باز گشت به فطرت انسانى آغاز كرده بود ، وداع كنند.
پـرچمهاى عزا بـر در و ديـورا شهر آويخته و آواى قرآن از تمام مساجد و مراكـز و ادارات و مـنازل به گـوش مـى رسيـد. شـب كـه فـرا رسيـد هزاران شمع بياد مشعلـى كه امـام افـروخـته است ، در بـيابـان مصلـى و تپه هـاى اطـراف آن روشـن شـد. خـانـواده هـاى داغدار گرداگرد شمعـها نشسته و چشمانشان بر بلنداى نـورانـى دوخته شـده بود.
فرياد يا حسيـن بسيجيان كه احساس يتيمى مـى كـردنـد و بــر سـر و سينه مـى زدنـد فـضا را عـاشـورايـى كرده بـود. بـاور اينـكـه ديـگر صداى دلنشيـن امام خمينـى را در حسينيه جماران نخـواهند شنيد ، طاقتـها را بـرده بـود. مـردم شـب را در كـنار پيـكـر امـام بـه صبـح رسانيدند. در نخستين ساعت بامداد شانزدهم خــرداد ، ميليونها تـن به امامت آيه الله العظمـى گلپايگانى(ره) با چشمانى اشكبار برپيكر امام نماز گزاردند.

 

خاطرات اخلاقي از زندگي امام خميني (ره)
 

خودتان را به عبادات عادت دهيد
يكي از روزها امام به طلاب فرمودند: « سعي كنيد تا جوان هستيد خصلت هاي بد در وجودتان ريشه ندواند ، زيرا با گذشت عمر اين خصلت ها راسخ مي شود و انسان به حالي مي رسد كه رهايي از دست اين خصلت ها امكان پذير نيست. تا جوان هستيد به عبادات و خصلت هاي خوب ، خودتان را عادت بدهيد».
*******
كمالات معنوي را در جواني كسب كنيد
امام در بحث مكاسبشان شايد دهها بار تذكر مي دادند كه همه كارها را اعم از نوشتن ، مطالعه ، تحقيق ، عبادت ، كسب كمالات معنوي و ... را در جواني كسب كنيد و انجام بدهيد و از موقعيت استفاده كنيد.
برداشت هايي از سيره امام خميني ؛ ج5 ، ص 189