معرفی  

سرکار خانم عزیزه امیدوار
مسئول آموزشگاه راهنمایی دخترانه هاجر

میزان تحصیلات :
 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی.

مختصری در خصوص سابقه فعالیت :
27 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش تهران 
در مدارس : دبیر فیزیک و16سال مدیریت در دبیرستان
در اداره آموزش و پرورش :
عضو بسیج فعال و سمت معاون فرهنگی بسیج منطقه و عضو شورای بسیج