شرح وظایف  
** معاون آموزشی :
رسیدگی به امور آموزشی دانش آموزان
رسیدگی به مشخصات و پرونده همکاران
رسیدگی به موارد انضباطی دانش آموزان

**معاون فناوری :
تهیه گزارشات آموزشگاه
جمع آوری کمک های مردمی
تکثیر سوالات امتحانی
امور مربوط به رایانه و سایت آموزشگاه

** معاون پرورشی :
رسیدگی به امور کتاب و کتابخانه
برگزاری مناسبتها و ایام الله ها
تشکیل گروههای مسابقاتی فرهنگی و هنری