آیین نامه اجرایی مدرسه  

1) اهداف و برنامه های سالانه که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی ، اخلاقی وآموزشی و کشف استعدادها و رشد متوازن روحی و معنوی وجسمانی تدوین و تنظیم شده اند.

2) شرکت در فعالیت های فوق برنامه ، اردوها و بازدیدها ، مسابقات و غیره که مکمل برنامه های رسمی می باشند و از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردارند . در این برنامه ها رشد و جنبه های اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مورد توجه و تأکید قرار می گیرند و مسئولیت پذیری ، مشارکت و همکاری ، همزیستی مسالمت آمیز و آشنایی با فرهنگ های منظقه ای و ملی را در پی دارد .بنابراین انتظار  داریم  فرزندانتان را در این گونه فعالیت ها تشویق فرمایید.

3) در رابطه با مسئله تحقیق و پژوهش و یا ساخته های دانش آموزان هدف بازنویسی مطالب علمی و یا ساخت ماکت های پرحجم و هزینه بر نیست بلکه نوآوری و سادگی مد نظر بوده که دست ساز خود دانش آموزان باشد. در موارد فوق چنانچه به مواردی برخورد کردید که برای خانواده مشکلاتی ایجاد می نماید ، مدرسه را مطلع سازید. در این خصوص، کلاس های آموزشی جهت آموزش نحوه تحقیق و پژوهش تشکیل خواهد شد.

4) در مورد ارزشیابی های مستمر ونمرات امتحانی بارها تذکر داده شده که ملاک تنها نمره امتحانی نیست ، آموخته ها باید مستمراً مورد ارزیابی قرار گیرد.( ارزشیابی تکوینی ) و هدف از خواندن درس مفاهیم خوانی است نه حفظ دروس در شب امتحان و یا صرفاً کسب نمره بیست در خصوص گرد کردن نمره امتحانی هم مدرسه طبق تصمیمات شورای دبیران عمل می نمایدو تابع هیچ مدرسه دیگری نیست .بنابراین انتظار داریم در طول سال با پیگیری های آموزشی از طرف مدرسه و با همکاری اولیاء بهترین نتیجه را برای دانش آموزان فراهم آوریم .نمرات نوبت اول دانش آموز بر مبنای بیست نمره می باشد که میانگین نمرات مستمر و نمره امتحانی است در نوبت دوم بر مبنای چهل می باشد.

5) از دو سال گذشته بنابر تصویب شورای عالی آموزش و پرورش نمره انضباط دانش آموزان به صورت کیفی در کارنامه و لیست نمرات درج می گردد که با عنوان های ( عالی ، بسیار خوب ، خوب ، نیاز به راهنمایی و تلاش بیشتر ) مشخص می گردد.

20 : عالی                             19 تا 75/19 بسیار خوب                               و کمتر از آن خوب

 

به خاطر داشته باشید که نظام آموزشی مدرسه یک سه ضلعی است که یک ضلع آن دانش آموز و ضلع دیگر مدرسه و سومین ضلع را خانواده تشکیل می دهد . این سه رکن تأثیرات عمیقی بر یکدیگر دارند